Obchodné podmienky

Obsah

 1. rozsah
 2. záver
 3. odňatia
 4. Ceny a platobné podmienky
 5. Dodacie a prepravné podmienky
 6. výhrada vlastníctva
 7. Zodpovednosť za vady (záruka)
 8. Uplatnenie poukážok na kampaň
 9. Rozhodné právo
 10. Alternatívne riešenie sporov

1) Rozsah

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Elnaz Falahati (ďalej len „predávajúci“) sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodaní tovaru, ktoré spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „zákazník“) uzatvorí s predávajúcim v súvislosti s internetovým obchodom predávajúceho. Obchod dokončí zobrazený tovar. Zahrnutie vlastných podmienok zákazníka je týmto v rozpore, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné.

1.2 Spotrebiteľom v zmysle týchto obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny obchod na účely, ktoré nie sú prevažne obchodnou činnosťou ani jej samostatnou profesijnou činnosťou.

1.3 Podnikateľom v zmysle týchto obchodných podmienok je fyzická alebo právnická osoba, alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní právneho obchodu koná v rámci výkonu svojej obchodnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

2) Záver

2.1 Popisy produktov obsiahnuté v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky zo strany predávajúceho, ale slúžia na predloženie záväznej ponuky zo strany zákazníka.

2.2 Ponuku môže zákazník podať prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného v internetovom obchode predávajúceho. Po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a prejdení procesu elektronickej objednávky odošle zákazník kliknutím na tlačidlo, ktorým sa proces objednávania ukončí, právne záväznú ponuku na uzavretie zmluvy s tovarom v nákupnom košíku. Ďalej môže zákazník predložiť ponuku predávajúcemu aj e-mailom.

2.3 Predávajúci môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní,

 • zaslaním písomného potvrdenia objednávky alebo potvrdenia objednávky v textovej podobe (faxom alebo e-mailom) zákazníkovi, v takom prípade je prijatie potvrdenia objednávky u zákazníka rozhodujúce, alebo
 • - dodaním objednaného tovaru zákazníkovi, v takom prípade je rozhodujúci prístup tovaru k zákazníkovi, alebo -
 • požiadaním zákazníka, aby zaplatil po predložení objednávky.

Ak existuje niekoľko vyššie uvedených alternatív, zmluva sa uzatvára v čase, keď nastane prvá z vyššie uvedených alternatív. Lehota na prijatie ponuky začína plynúť dňom nasledujúcim po dátume odoslania ponuky zákazníkom a končí piatym dňom po odoslaní ponuky. Ak predávajúci neakceptuje ponuku zákazníka v uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky, v dôsledku čoho už zákazník nie je viazaný svojím vyhlásením o úmysle.

2.4 Ak si vyberiete spôsob platby, ktorý ponúka PayPal, platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len: „PayPal“), podliehajú Podmienkam používania služby PayPal, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo - ak zákazník nemá účet PayPal - podľa podmienok pre platby bez účtu PayPal, ktoré si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ak zákazník platí spôsobom platby ponúkaným spoločnosťou PayPal, ktorý je možné zvoliť v procese online objednávky, predávajúci vyhlasuje prijatie ponuky zákazníka už v okamihu, keď zákazník klikne na tlačidlo, ktorým sa dokončí proces objednávky.

2.5 Pri odoslaní ponuky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho sa text zmluvy predávajúcim po uzavretí zmluvy uloží a po odoslaní objednávky zákazníkom sa odošle v textovej podobe (napr. E-mailom, faxom alebo listom) zákazníkovi. K ďalšiemu poskytovaniu textu zmluvy zo strany predávajúceho nedochádza. Pokiaľ si zákazník pred odoslaním objednávky zriadil používateľský účet v internetovom obchode predávajúceho, údaje objednávky sa archivujú na webovej stránke predávajúceho a zákazník k nim má bezplatný prístup prostredníctvom svojho používateľského účtu chráneného heslom poskytnutím zodpovedajúcich prihlasovacích údajov.

2.6 Zákazník môže pred odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho identifikovať prípadné chyby zadávania pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Efektívnym technickým prostriedkom na lepšie rozpoznávanie chýb pri zadávaní môže byť zväčšovacia funkcia prehliadača, pomocou ktorej sa zväčšuje zobrazenie na obrazovke. Zákazník môže opravovať svoje údaje v rámci elektronického objednávacieho procesu pomocou obvyklých funkcií klávesnice a myši, kým neklikne na tlačidlo, ktorým sa proces objednávania dokončí.

2.7 Pre uzavretie zmluvy je k dispozícii nemecký a anglický jazyk.

2.8 Spracovanie objednávky a kontakt sa zvyčajne vykonáva prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávky. Zákazník musí zabezpečiť, aby ním uvedená e-mailová adresa uvedená pri spracovaní objednávky bola správna, aby bolo možné na túto adresu dostávať e-maily zaslané predávajúcim. Zákazník musí predovšetkým pri použití filtrov SPAM zabezpečiť, aby mohli byť doručené všetky e-maily odoslané predajcom alebo tretími stranami poverenými spracovaním objednávky.

3) Odstúpenie

3.1 Spotrebitelia majú spravidla právo na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v storno podmienkach predajcu.

4) Ceny a platby

4.1 Pokiaľ nie je v popise produktu predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny vrátane zákonnej dane z obratu. Akékoľvek ďalšie náklady na doručenie a prepravu, ktoré môžu vzniknúť, sú uvedené osobitne v popise príslušného produktu.

4.2 V prípade dodávok do krajín mimo Európskej únie môžu vzniknúť ďalšie náklady, za ktoré predávajúci nenesie zodpovednosť a ktoré znáša zákazník. Patria sem napríklad náklady na prevod peňazí úverovými inštitúciami (napr. Poplatky za prevod, poplatky za kurz) alebo dovozné clá alebo dane (napr. Clá). Takéto náklady môžu vzniknúť aj v súvislosti s prevodom finančných prostriedkov, ak sa dodávka neuskutoční do krajiny mimo Európskej únie, ale zákazník uskutoční platbu z krajiny mimo Európskej únie.

4.3 Možnosti platby budú zákazníkovi oznámené v online obchode predávajúceho.

4.4 Ak bola dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, platba je splatná ihneď po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli na neskoršom termíne splatnosti.

4.5 Ak si vyberiete spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby „Shopify Payments“, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len „Stripe“ ). Jednotlivé spôsoby platby ponúkané prostredníctvom Shopify Payments sú zákazníkovi oznámené v internetovom obchode predávajúceho. Stripe môže na spracovanie platieb využiť iné platobné služby, na ktoré môžu platiť osobitné platobné podmienky, o ktorých môže byť zákazník informovaný samostatne. Viac informácií o „Platbách Shopify“ je k dispozícii online na adrese https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de k dispozícii.

5) podmienky Prepravné

5.1 Ak predávajúci ponúka zaslanie tovaru, bude doručenie uskutočnené v rámci dodacej oblasti určenej predávajúcim na dodaciu adresu určenú zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca dodacia adresa uvedená v spracovaní objednávky predávajúceho.

5.2 Ak dôjde k zlyhaniu dodávky tovaru z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, nesie zákazník primerané náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu. To neplatí, pokiaľ ide o náklady na dopravu, ak zákazník efektívne využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ ide o náklady na vrátenie, pokiaľ zákazník efektívne využije svoje právo na zrušenie, použijú sa ustanovenia uvedené v pravidlách zrušenia predajcu.

5.3 Ak zákazník vystupuje ako podnikateľ, nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia predávaného tovaru prechádza na zákazníka okamihom, keď predávajúci odovzdá tovar zasielateľovi, dopravcovi alebo osobe alebo inštitúcii inak poverenej prepravou tovaru. von zo zásielky. Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia predávaného tovaru prechádza spravidla až pri odovzdaní tovaru zákazníkovi alebo osobe poverenej jeho prevzatím. Bez ohľadu na to, nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia predávaného tovaru, a to aj v prípade spotrebiteľov, prechádza na zákazníka už v okamihu, keď predávajúci doručí tovar špeditérovi, dopravcovi alebo osobe či inštitúcii. inak poverený vykonaním zásielky, ak zákazník poveril špeditéra, prepravcu alebo osobu či inštitúciu inak určenú na vykonanie zásielky a predávajúci túto osobu alebo inštitúciu zákazníkovi predtým nemenoval.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nesprávneho alebo nesprávneho doručenia samy. To platí iba v prípade, že predávajúci nezodpovedá za nedodanie a predávajúci s náležitou starostlivosťou uzavrel s dodávateľom konkrétnu zaisťovaciu transakciu. Predajca vynaloží všetko primerané úsilie na zaobstaranie tovaru. V prípade nedostupnosti alebo iba čiastočnej dostupnosti tovaru bude zákazník okamžite informovaný a cena mu bude okamžite vrátená.

5.5 Vyzdvihnutie nie je možné z logistických dôvodov.

6) Výhrada vlastníctva

Ak predávajúci vopred, vyhradzuje si právo na vlastníctvo dodaného tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

7) Zodpovednosť za vady (záruka)

7.1 Pokiaľ nie je v nasledujúcich predpisoch uvedené inak, platia ustanovenia o zákonnej zodpovednosti za vady. Odchylne od tohto platí pre zmluvy o dodaní tovaru:

7.2 Ak zákazník vystupuje ako podnikateľ,

 • predávajúci má na výber druh doplnkového plnenia;
 • Pri novom tovare je premlčacia doba pre vady jeden rok od dodania tovaru;
 • V prípade použitého tovaru sú práva a nároky z vád vylúčené;
 • premlčacia doba znovu nezačne plynúť, ak dôjde k náhradnej dodávke v rámci zodpovednosti za vady.

7.3 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti a skrátené lehoty neplatia

 • na nároky na náhradu škody a náhradu nákladov zo strany zákazníka,
 • v prípade, že predávajúci podvodne zatajil vadu,
 • na tovar, ktorý bol používaný na stavbu v súlade s jeho obvyklým užívaním a spôsobil jeho vadu,
 • za akúkoľvek existujúcu povinnosť zo strany predávajúceho poskytovať aktualizácie digitálnych produktov v prípade zmlúv na dodávku tovaru s digitálnymi prvkami.

7.4 Pre podnikateľov navyše platí, že zákonné premlčacie lehoty pre prípadné existujúce zákonné regresné právo zostávajú nedotknuté.

7.5 Ak zákazník vystupuje ako obchodník v zmysle § 1 nemeckého obchodného zákonníka (HGB), podlieha obchodnej kontrole a oznamovacej povinnosti podľa § 377 nemeckého obchodného zákonníka (HGB). Ak zákazník nesplní tam upravené oznamovacie povinnosti, tovar sa považuje za schválený.

7.6 Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, je vyzvaný k reklamácii u dodávateľa na dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave a o tom informovať predávajúceho. Ak zákazník nedodrží, nemá to žiadny vplyv na jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád.

8) Uplatnenie poukážok na kampaň

8.1 Poukazy, ktoré vydáva predávajúci bezplatne v rámci akcií s určitou dobou platnosti a ktoré si zákazník nemôže kúpiť (ďalej len „propagačné poukazy“), je možné uplatniť iba v internetovom obchode predávajúceho a iba v stanovenej lehote.

8.2 Akciové poukážky môžu uplatniť iba spotrebitelia.

8.3 Z voucherovej kampane je možné vylúčiť jednotlivé produkty, ak existuje zodpovedajúce obmedzenie obsahu voucheru na kampaň.

8.4 Propagačné poukazy je možné uplatniť iba pred dokončením procesu objednávky. Následná fakturácia nie je možná.

8.5 Pre jednu objednávku je možné uplatniť niekoľko poukážok na kampaň.

8.6 Hodnota tovaru musí byť minimálne rovnaká ako suma poukážky na kampaň. Predajca nevracia žiadny zostávajúci kredit.

8.7 Ak je hodnota poukazu na kampaň nedostatočná na pokrytie objednávky, na vyrovnanie rozdielu je možné zvoliť jeden z ďalších spôsobov platby ponúkaných predajcom.

8.8 Kredit za poukážku na kampaň sa nevypláca v hotovosti ani sa neplatí úrok.

8.9 Kampaňový poukaz nebude vrátený, ak zákazník vráti tovar zaplatený úplne alebo čiastočne za kampaňový poukaz v rámci rozsahu svojho zákonného práva na odstúpenie.

8.10 Poukaz na kampaň je prenosný. Predajca môže s vybíjaním uskutočniť platby príslušnému vlastníkovi, ktorý uplatní propagačný poukaz v internetovom obchode predávajúceho. To neplatí, ak má predávajúci vedomosť alebo je v hrubej nedbanlivosti oboznámený s nepovolením, právnou nespôsobilosťou alebo nedostatkom oprávnenia príslušného vlastníka.

9) Rozhodné právo

Právo Spolkovej republiky Nemecko sa uplatňuje na všetky právne vzťahy medzi stranami s výnimkou zákonov o medzinárodnom nákupe hnuteľného tovaru. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, táto voľba práva sa uplatňuje iba vtedy, ak sa poskytovaná ochrana nezruší záväznými ustanoveniami právneho poriadku štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

10) Alternatívne riešenie sporov

10.1 Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online pod týmto odkazom: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich zo zmlúv o online nákupe alebo poskytovaní služieb týkajúcich sa spotrebiteľa.

10.2 Predávajúci nie je povinný ani ochotný zúčastniť sa postupu urovnávania sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským senátom.